Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op deze website worden vaak termen gebruikt die een bepaalde betekenis hebben. Hieronder ziet u een overzicht van de begrippen.

2-factor authencatie (2FA)

Een two factor authentication (2FA) is een authenticatie methode waarbij je twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang tot te krijgen.

Zie ook de definitie op Wikipedia.

Arbodienst

Een Arbodienst is een gecertificeerde Arbodienst die aan een Werkgever kan worden gekoppeld.
Een Werkgever dient aangesloten te zijn bij een gecertificeerde Arbodienst of bij een Bedrijfsarts.

Voor een overzicht van de gecertificeerde arbodiensten zie www.sbca.nl.

Bedrijfsarts

Een Bedrijfsarts is een gecertificeerde bedrijfsarts met een BIG-registratie.
Een Werkgever dient aangesloten te zijn bij een gecertificeerde Arbodienst of bij een Bedrijfsarts.

 Zie www.bigregister.nl.

Bedrijfsonderdeel

Een Bedrijfsonderdeel is het derde niveau binnen de Werkgeverhiërarchie in CompuCase.

Een Dienstverband werkt voor een Bedrijfsonderdeel van een Werkgever in een periode.

Bericht

Een bericht kan door de arbodienst worden opgesteld en worden verstuurd naar de werkgevergebruiker en/of dienstverband.

De ontvanger ontvangt een notificatie per email en kan het bericht lezen door op een link te klikken in de email. Vervolgens dient er ingelogd te worden en daarmee is deze methodiek een veilig alternatief voor e-mail.

Case

Een Case is een dossier met een begin- en optionele einddatum dat aan een Dienstverband is gekoppeld.

Er zijn vier casetypes:

 • Ziekteverzuimcase
  Als iemand arbeidsongeschikt is dient een ziekteverzuimcase aangemaakt te worden.
 • Zwangerschapsverlofcase
  Als iemand met zwangerschapsverlof gaat, dient er een case van het type zwangerschapfsverlof aangemaakt te worden.
 • Overige case
  Als er casemanagement wenselijk is, maar de case is geen van de andere typen, dan kan er een case van het type overig aangemaakt worden.
  Een voorbeeld van een Overige case is een Preventief verzuim.
 • WIA-case
  Een WIA (IVA en WGA) case is bedoeld om alle relevante informatie rondom het WIA-dossier op te slaan.

Casedocument

Een Casedocument is een bestand dat kan worden ge-upload en aan een case worden gekoppeld.

Casenotitie

Bij een Case kunnen notities worden opgeslagen, de Casenotities.

Notities bij een Case kunnen zowel door arbogebruikers als klantgebruikers toegevoegd worden. Op notities kan gereageerd worden zodat er per verzuim een compleet berichtensysteem ingezet kan worden ter vervanging van losse e-mailberichten. Tevens is het mogelijk om één of meerdere bijlagen toe te voegen aan een notitie.

Caseverrichting

Een Caseverrichting is een verrichting die is uitgevoerd voor een bepaalde case door een consultant.

Context

De niet-medische context van de case. De lijst van contexten is per casetype in te stellen door de applicatiebeheerder.
NB: Een context is geen medische term!

Dienstverband

Dienstverbanden zijn werknemers die in een periode in dienst zijn bij een Werkgever.
Verzuimen worden gekoppeld aan een Dienstverband.

Dienstverband-bedrijfsonderdeel

De periode dat een Dienstverband voor een Bedrijfsonderdeel werkt.

Een Dienstverband kan achtereenvolgens voor meerdere Bedrijfsonderdelen van een Werkgever werken.

Dienstverbanddocument

Een Dienstverbanddocument is een bestand dat u kunt uploaden en aan een dienstverband kunt koppelen.

NB: Dit dienen niet verzuimgerelateerde documenten te zijn. Verzuimdocumenten dienen aan het betreffende verzuim te worden gekoppeld.

Dienstverband-jaarsalaris

De periode dat een Dienstverband een bepaald salaris heeft. Het salaris wordt uitgedrukt in het bruto salaris bij een full time dienstverband.

Een Dienstverband kan achtereenvolgens meerdere salarisperiodes hebben (hij/zij kan meer of minder gaan verdienen).

Dienstverband-werkweek

De periode dat een Dienstverband een bepaald aantal uren werkt.

Een Dienstverband kan achtereenvolgens meerdere werkweekperiodes hebben (hij/zij kan meer of minder gaan werken).

Dienstverband-WIA

De periode dat een Dienstverband een WIA heeft.

Een Dienstverband kan meerdere WIA-periodes hebben. Deze hoeven niet aansluitend te zijn.

Gebruiker

Een Gebruiker bevat de logingegevens (behalve het wachtwoord) om in CompuCase in te loggen.

Klant

Een Klant is topniveau van het klantorganigram. Een Klant dient minimaal één Werkgever te hebben.

Todo

Een Todo is een Verrichting die gepland is om uit te voeren voor een Case.
Er kunnen handmatige Todo's gemaakt worden of Todo's worden automatisch gepland via een Workflow.

Als een Todo word uitgevoerd bij een Case dan wordt de Todo gemarkeerd als uitgevoerd en wordt deze standaard niet meer getoond in de Todo-lijst.

Een Todo heeft een deadline (de datum waarop de Todo moet zijn uitgevoerd) en een waarschuwingsdatum (de dag vanaf u wordt gewaarschuwd). Bij een Todo wordt vastgelegd welke Consultant deze dient uit te voeren.

UWV-document

UWV-documenten zijn voorgedefinieerde sjablonen die u online invult. Het resultaat is een pdf-bestand dat naar het UWV gestuurd kan worden.

Bijvoorbeeld de 42e-weeks melding.

Verrichting

Verrichtingen zijn de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor een verzuim.
Verrichtingen kunnen gepland worden (Todo's) en de planning kan handmatig worden gedaan of automatisch via een Workflow.

Verzekeraar

Een Verzekeraar is een verzekeringsmaatschappij waar de Werkgever zijn verzuimverzekering heeft onder gebracht.

Waarnemer

Een Waarnemer is een gebruiker die een andere gebruiker gedurende een bepaalde periode vervangt.

Als gedurende een periode een gebruiker vervangen wordt zullen de Todo's die aan de originele gebruiker zijn toegewezen ook aan de waarnemer worden toegewezen. Zodoende kunnen gebruikers elkaars werk overnemen tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes.

Tevens zullen automatisch verstuurde emails ook naar de waarnemer worden gestuurd.

Werkgever

Een Werkgever is is het tweede niveau binnen het klantorganigram direct onder Klant. Een Werkgever dient minimaal één Bedrijfsonderdeel te hebben.

Werkgever verrichtingverzoek

Werkgevers kunnen vanuit de applicatie een verrichtingverzoek indienen voor een case. De arbodienst wordt hiervan automatisch op de hoogte gesteld en zal e.e.a. opvolgen.

Een Verrichtingverzoek kan de volgende statussen hebben:

 • Nieuw, nog niet verwerkt
 • Gepland, de melding is verwerkt tot een Todo
 • Uitgevoerd, de melding is verwerkt tot een uitgevoerde Verzuimverrichting
 • Geannuleerd, de melding is geannuleerd; er dient geen Todo te worden aangemaakt

WIA Uitkering

Een WIA-case kan meerdere uitkeringen hebben.
Deze wordt vastgelegd na een beschikking van het UWV.

Widget

Een widget is een informatieblokje dat op dasboards geplaatst kan worden. Zo zijn er widgets met statistiekkentallen maar ook widgets die de werklast tonen.

Widgets worden vaak in grafiekvorm gepresenteerd.

Ziekteverzuimherstel

Een ziekteverzuimcase kan meerdere herstelmomenten hebben.
Per herstelmoment wordt de datum en het percentage vastgelegd.