Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

In veel overzichtsschermen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Interactive Reports (IR's). Deze zijn te herkennen aan IR Toolbar zoals hieronder is weergegeven.

Interactive Reports

Inleiding

Met Interactive Reports (IR's) is het mogelijk om het standaard aanwezige rapport volledig naar uw eigen wensen te wijzigen. Denk hierbij aan filteren, groeperen, highlighten, getoonde kolommen selecteren en ordenen, sorteren, aggregaties en berekeningen maken.
De gewijzigde rapporten kunt u opslaan zodat u later eenvoudig dezelfde instellingen met een muisklik kunt oproepen. Admins kunnen de rapporten ook opslaan en beschikbaar stellen voor andere gebruikers.

Een Interactive Report kan op 3 verschillende manieren worden aanpast: de zoekbalk, het acties menu en het kolomkoppen menu.

Zoekbalk

IR Zoekbalk

Bovenaan ieder rapport bevindt zich een zoekblok. Dit zoekblok (of Zoekbalk) voorziet in de volgende mogelijkheden:

 1. Selecteer kolom icoon
  hiermee selecteert u de kolom waarop gezocht dient te worden of op alle kolommen.
 2. Zoekveld
  vul hier zoekcriteria in (niet hoofdlettergevoelig).
 3. Rapporten
  indien aanwezig worden hier de eventuele extra beschikbare rapporten (publiek of privé) getoond.
 4. Acties Menu
  via dit menu kunt u het rapport verder aanpassen. Zie de paragrafen hieronder.
 5. Reset knop
  Zet het rapport terug naar de standaard instellingen.
 6. Maximaliseer
  Vergroot de weergave van het rapport in volledig scherm modus.

Acties Menu

Het acties menu wordt gebruikt om het Interactive Report aan te passen.

Selecteer Kolommen

Hiermee kunt u de kolommen selecteren die getoond dienen te worden. De kolommen aan de rechterkant worden getoond, de kolommen aan de linkerkant worden niet getoond.
De volgorde waarin de kolommen worden getoond kunt u wijzigen met de pijltjes aan de rechterkant. Eventuele Berekende Kolommen (zie verder op de pagina) worden voorafgegaan door **.

Filter

Hiermee kunt filters instellen om de resultaatset te beperken.

U selecteert eerst de Kolom (het is niet noodzakelijk dat de kolom getoond wordt). Vervolgens selecteert u de Operator en dan de Uitdrukking waarop u wilt filteren. De te selecteren operator is afhankelijk van het kolomtype, datum kolommen hebben andere operators dan bijvoorbeeld numerieke kolommen. De Uitdrukking is hoofdlettergevoelig en u kunt zogenaamde wildcards gebruiken (bijvoorbeeld naam als Jans%).

Data

Het Data-menu kent de volgende subitems:

 • Sorteren
 • Aggregeren
 • Berekenen

Sorteren

Hoewel u ook kunt sorteren door op de kolomtitels te klikken, kunt u hier meervoudige sorteringen opgeven.
U kunt de sorteerrichting opgeven en ook hoe er omgegaan dient te worden met nulls (lege waarden).

Aggregeren

Aggregaties zijn rekenkundige berekeningen die over een kolom worden uitgevoerd. Aggregaties worden naar ieder Control Break en aan het einde van Rapport getoond onder de kolom waarop ze betrekking hebben.

 • Aggregatie hiermee kunt u een eerdere aggregatie selecteren om te bewerken.
 • Functie is de functie die uitgevoerd dient te worden (bijv. SUM, MIN).
 • Kolom, selecteer de kolom waarover u de aggregatie wilt uitvoeren. Alleen numerieke kolommen worden getoond.

Berekenen

Met Berekeningen kunt u berekende kolommen toevoegen aan uw rapport. Dit kunnen mathematische berekeningen zijn of standaard Oracle functies over bestaande kolommen. Een aantal worden getoond maar anderen, zoals bijvoorbeeld TO_DATE, kunnen ook gebruikt worden.

 • Berekening, u kunt een eerder gedefinieerde berekening selecteren om te wijzigen.
 • Kolomkop is de kolomkop zoals die getoond zal worden in het rapport.
 • Formatterings Masker is het formaat waarin de waarde getoond dient te worden (bijvoorbeeld DD-MM-YYYY).
 • Berekeningsexpressie is de berekening die uitgevoerd dient te worden. Binnen een berekening kunnen kolommen gerefereerd worden met de getoonde kolomaliassen (AA, AB, AC etc.).

Onder de berekeningsexpressie worden de rapportkolommen getoond met hun bijbehorende alias. Als u op een kolomnaam klikt zal deze in het Berekeningsexpressie tekstvak getoond worden.
Naast de Kolommen bevindt zich het Toetsenbord. Hiermee kunt u al klikkend waarden in het Berekeningsexpressie tekstvak zetten (gewoon typen kan ook). Helemaal rechts is een lijst met mogelijke functies/operators die uit kunt voeren.

Formatterings Masker

Hierbij kunt de weergave van het rapport verder aanpassen. Het menu bevat de volgende onderdelen:

 • Control Break
 • Markeren
 • Rijen per pagina

Control Break

Hiermee kunt u kolommen uit het rapport halen en ze als break groep laten fungeren.

Markeren

Met Markeren kunt u rijen visueel markeren als ze aan door u ingestelde voorwaarden voldoen.

 • Naam hiermee kunt u de markering een naam geven.
 • Volgorde geeft de volgorde aan waarin de markeerfilters worden uitgevoerd.
 • Ingeschakeld geeft aan of de Markering is ingeschakeld of uitgeschakeld.
 • Markeer Type geeft aan of een Rij of een Cel gemarkeerd dient te worden. Indien u voor cell kiest zal alleen de cell gehighlight worden die u als Kolom hebt geselecteerd bij de Markeer Voorwaarde
 • Achtergrondkleur is de nieuwe kleur die als achtergrond dient voor het gemarkeerde gebied.
 • Tekstkleur is de nieuwe kleur voor de tekst in het gemarkeerde gebied.
 • Markeer Voorwaarde definieert de filterconditie (vergelijkbaar met Filter eerder op deze pagina).

Rijen Per Pagina

Selecteer het aantal rijen dat per pagina getoond dient te worden.

Grafiek

Per Interactive Report kan er één grafiek aangemaakt worden. Als de grafiek eenmaal gedefinieerd is kan er tussen grafiekweergave en rapportweergave gewisseld worden met de links die zich bevinden onder de zoekbalk.

 • Grafiektype selecteer the type grafiek, horizontale balk, verticale balk, taartdiagram of een lijndiagram.
 • Label selecteer de kolom die dient als label (x-as).
 • Astitel voor Label is de titel die getoond wordt bij het Label. Niet beschikbaar voor taartdiagrammen.
 • Waarde selecteer de kolom die dient als waarde (y-as). Als de Functie een COUNT is hoeft de Waarde niet geselecteerd te worden.
 • Astitel voor Waarde is de titel die getoond wordt bij de Waarde. Niet beschikbaar voor taartdiagrammen.
 • Functie is een optionele functie die uitgevoerd dient te worden over de geselecteerde Waarde.
 • Sorteren selecteer hoe de waardes gesorteerd dienen te worden.

Groeperen

U kunt één Groepeerrapport aanmaken per opgeslagen Interactive Report. Als het Groepeerrapport eenmaal gedefinieerd is kan er tussen groep- rapportweergave gewisseld worden met de links die zich bevinden onder de zoekbalk.

Om een Groepeerrapport aan te maken, selecteert u:

 • de kolommen waarop gegroepeerd dient te worden (maximaal 3 kolommen kunnen geselecteerd worden).
 • de kolommen waarop geaggregeerd dient te worden samen met de functie die uitgevoerd dient te worden (gemiddelde, som, aantal, etc.).
 • de kolommen om te sorteren (maximaal 3 kolommen kunnen worden geselecteerd samen met de sorteerrichting en de null-sorteer opties).

Pivot (draaitabellen)

Per rapport kunt u één Pivot-overzicht per opgeslagen rapport definiëren. Eenmaal gedefinieerd kan er geswitcht worden tussen de pivot- en rapportviews via iconen op de zoekbalk. Om een Pivot-overzicht aan te maken selecteert u: 

 • de kolommen waarop gedraaid dient te worden.
 • de kolommen die als rijen getoond dienen te worden.
 • de kolommen waarover geaggregeerd dient te worden (gemiddelde, som, aantal, etc).

Rapportmenu

 • Rapport opslaan u kunt het rapport opslaan voor later gebruik. U dient een naam en optioneel een omschrijving in te voeren.
 • Reset reset het rapport terug naar de standaard instellingen. Hiermee worden eventuele wijzigingen verwijderd.
  Reset is ook beschikbaar als button in de zoekbalk.


Download

Hiermee kunt het huidige resultaatset downloaden. De formaten zijn CSV, HTML.

Kolomkop Menu

Als u klikt op een kolomkop dan wordt het Kolomkop menu getoond

 • Sorteer Oplopend icoon sorteert het rapport op deze kolom in oplopende volgorde.
 • Sorteer Aflopend icoon sorteert het rapport op deze kolom in aflopende volgorde.
 • Verberg Kolom verbergt de kolom.
 • Groepeer Kolom maakt een break groep op de kolom. De kolom wordt uit het rapport getrokken en wordt een master-rij.
 • Invulvak wordt gebruikt om zoekcriteria in te vullen (wildcards zijn niet nodig). .
 • Lijst met Unieke waarden bevat de eerste 500 unieke waarden die overeenkomen met de filterinstellingen. Als de kolom een datum is, zal een lijst datumranges worden getoond. Als u een waarde selecteert zal een filter worden aangemaakt volgens de '=' operator (bijv. kolom= 'ABC').

Rapportinstellingen

Als u de instellingen van een Interactief Rapport wijzigt, worden instellingen onder de Zoekbalk weergegeven. Dit gebied kan in- en uitgeklapt worden door op het icoon linksboven te klikken.

Voor ieder rapport kunt u:

 • De instelling wijzigen door op de naam te klikken.
 • Een instelling uit- en aanzetten door het betreffende aanvinkveld (check box) te klikken. Hiermee kunt u een instelling tijdelijk aan- en uitzetten.
 • De instelling verwijderen door op het Verwijder icoon te klikken.

IR Rapportinstellingen

Als u een Grafiek of een Groeperingsrapport hebt gemaakt, dan kunt u wisselen tussen de verschillende weergaven door op de iconen te klikken zoals hierboven weergegeven.

Als een Grafiek of een Groeperingsrapport wordt weergegeven dan kunt u via de dan getoonde bewerklink de instellingen wijzigen.

Op deze pagina: